เจ้าของร้าน: cchaw ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 45

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-08-04

เยี่ยมชมทั้งหมด: 298209

ที่อยู่: 244/2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-221609

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ปัญหาเกี่ยวกับปอด

 

LUNG QI DEFICIENCY (ลมปราณปอดพร่อง): primary symptoms include a pale face; shortness of breath during physical activity; a low voice; a general aversion to cold temperatures; cough/asthma without force; and spontaneous or inhibited sweating. Lung qi deficiency usually entails surface deficiency, manifesting either in a proneness to colds and flus; or a general sense of "being invaded" or overwhelmed by people or events. Secondary symptoms may be fatigue; disinclination to talk; chronic presence of clear and watery phlegm. The tongue typically presents with a pale body and a thin white coating; the pulse tends to be weak. 

อาการหลัก หน้าซีด หายใจไม่ทันขณะออกกำลัง เสียงเบา กลัวความเย็น ไอไม่มีแรง เหงื่อลักออก ลมปราณปอดพร่องนำมาซึ่งความต้านทานของร่างกายลดลง ทำให้เป็นหวัดได้ง่าย ถูกบุกรุกโดยปัจจัยภายนอกได้ง่าย อาการรอง เหนื่อยง่าย ไม่อยากพูด มีเสมหะเรื้อรัง มีน้ำมูก ลิ้นซีดมีฝ้าขาวเล็กน้อย ชีพจรเต้นอ่อน 

ตำรับยาที่ใช้: BZYQT  ; YPFS  ; BYT  สนใจสั่งซื้อ

 

LUNG YIN DEFICIENCY (หยินปอดพร่อง): primary symptoms include a dry cough with no phlegm or small amounts of sticky phlegm (possibly with traces of impacted blood); dry nose and throat; and hoarseness or loss of voice. Secondary symptoms include a skinny constitution; chronic sore throat; hot flashes; flushed cheeks in the afternoon; a burning sensation in the palms or soles of the feet; and night sweats. The tongue typically presents with a dry body and little or no coating; the pulse tends to be fine and rapid.

อาการหลัก ไอแห้งๆไม่มีเสมหะ หรือมีเสมหะเหนียวจำนวนน้อย จมูกและคอแห้ง เสียงแหบแห้ง อาการรอง ผิวแห้ง เจ็บคอเรื้อรัง หน้าและแก้มแดงในตอนบ่ายๆ รู้สึกออกร้อนตามแขนขา หรือเจ็บเท้า เหงื่อออกตอนกลางคืน ลิ้นแห้งไม่มีหรือมีฝ้าเล็กน้อย ชีพจรเต้นละเอียดและเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: BHGJT  ; YYQFT สนใจสั่งซื้อ

 

LUNG YANG DEFICIENCY (ปอดหยางพร่อง): symptoms similar to lung qi deficiency, with emphasis on cold symptoms that require warming.

อาการหลัก คล้ายๆกับ LUNG QI DEFICIENCY พร้อมกับมีอาการเย็นซึ่งต้องการความอบอุ่น

ตำรับยาที่ใช้: GCGJT ; LGWWJXT  สนใจสั่งซื้อ

 

LUNG QI AND YIN DEFICIENCY (ลมปราณปอดและหยินปอดพร่อง): primary symptoms are chronic cough without force; shortness of breath when physically active; spontaneous sweating and/or night sweats; dry mouth and throat. Secondary symptoms may include mental and physical fatigue; low voice; pale face; flushed cheeks; little but sticky phlegm; traces of blood in the phlegm; low grade afternoon fevers; and skinny constitution. The tongue is typically pale with a gloss of tender redness; and the pulse tends to be fine and weak.

อาการหลัก ไอเรื้อรังแต่ไม่มีแรง หายใจไม่ทันขณะออกกำลัง เหงื่อลักออก หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน ปากและคอแห้ง อาการรอง ร่างกายและจิตใจอ่อนล้า พูดเสียงเบา หน้าซีด แก้มแดงมีเสมหะเหนียวเล็กน้อย บางทีมีเลือดปนออกมากับเสมหะ มีไข้เล็กน้อยตอนบ่าย ผิวหนังแห้ง ลิ้นซีด อ่อนนุ่ม แวววาว ชีพจรเต้นเบาไม่มีแรง 

ตำรับยาที่ใช้: SMS  ; BHGJT สนใจสั่งซื้อ

 

WIND COLD INVADING THE LUNG (ลม-เย็น รุกรานปอด): primary symptoms are chills; stuffy nose; clear and copious discharge, and/or cough. Secondary symptoms may include headache; sneezing; obstructed voice; fever; and body pain. The tongue is typically covered with a thin white coating; the pulse is floating.

อาการหลัก หนาว น้ำมูกไหล (ใส และมีปริมาณมาก) ไอ ไม่มีเหงื่อ อาการรอง ปวดหัว ไอจาม มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ลิ้นมีฝ้าขาวบาง ชีพจรลอย 

ตำรับยาที่ใช้: MHT ; XSS สนใจสั่งซื้อ

 

WIND HEAT INVADING THE LUNG (ลม-ร้อน รุกรานปอด): primary symptoms are fever with slight aversion to wind and cold, and sore throat or cough with possibly some sticky or yellow phlegm. Secondary symptoms may include nasal discharge; thirst; asthma; red and itchy skin rashes; and restlessness. The tongue typically presents with a red tip, is covered with a thin white or yellow coating; the pulse is floating and rapid. 

อาการหลัก มีไข้ กลัวลมและความเย็น เจ็บคอ ไอ มีเสมหะเหลือง ไม่หนาว อาการรอง มีน้ำมูก กระหายน้ำ หายใจลำบาก ผิวหนังแดงและคัน กระสับกระส่าย ลิ้น ปลายลิ้นแดงมีฝ้าขาวหรืิอเหลือง ชีพจรลอย เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: SJY ; YQS  สนใจสั่งซื้อ

 

DRYNESS INVADING THE LUNG (แห้งรุกรานปอด): primary symptoms are dry cough without phlegm; dry nose and throat. Possibly small amounts of sticky phlegm that is hard to expectorate or causes pain when coughing; traces of blood in the phlegm; headache. The tongue is typically red and covered with a thin; dry yellow coating; and the pulse is floating; fine; and rapid. 

อาการหลัก ไอแห้งไม่มีเสมหะ จมูกและคอแห้ง มีเสมหะเหนียวเล็กน้อยแต่ขากเสมหะออกยาก ทำให้เจ็บคอ หรือมีเลือดปนออกมากับเสมหะ ปวดหัว ลิ้นแดงมีฝ้าเหลืองบาง ชีพจร ลอย เบา เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: QZJFT ; SXT  สนใจสั่งซื้อ

 

COLD PHLEGM OBSTRUCTING THE LUNG (เย็น - เสมหะขัดขวางปอด ): primary symptoms are expectoration of runny white phlegm, or asthmatic breathing accompanied by an inability to lay down on the back. Secondary symptoms include profuse amounts of phlegm that is easy to cough up; rattling phlegm sound in throat; aversion to cold; stuffy sensation in chest; white and greasy tongue coating; and a deep and slow pulse that is often slippery in the first pulse positions.

อาการหลัก เสมหะขาว แต่ขับออกยาก หายใจลำบาก ขณะนอนราบ อาการรอง เสมหะมาก ไอ มีเสียงในลำคอ กลัวความเย็น แน่นหน้าอก ลิ้นมีฝ้าขาว เป็นมัน ชีพจร ลึก ช้า 

ตำรับยาที่ใช้: SGMHT ; LGZGT สนใจสั่งซื้อ

 

HEAT PHLEGM OBSTRUCTING THE LUNG (ร้อน - เสมหะ ขัดขวางปอด): primary symptoms are coughing or asthmatic breathing accompanied by phlegm sounds in the chest or throat; and expectoration of thick, yellow phlegm. Secondary symptoms include fever and choppy breathing; coagulation of phlegm into rubbery clots that are difficult to expectorate; traces of blood in phlegm; stuffiness and distention in the chest. Patient typically presents with red tongue with yellow and greasy coating, and a slippery and possibly rapid pulse.

อาการหลัก ไอ หายใจติดขัด เนื่องจากมีเสมหะติดคอหรือบริเวณหน้าอก ขับเสมหะออกยาก เสมหะมีสีเหลือง อาการรอง มีไข้ หายใจขัด เสมหะเหนียว ทำให้ขากเสมหะลำบาก บางครั้งมีเลือดปนออกมาักับเสมหะ แน่นหน้าอก ลิ้นแดงมีฝ้าเหลือง มัน ชีพจรลื่น เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: XXXT ; WJT  สนใจสั่งซื้อ

 

WATER AND COLD AFFLICTING THE LUNG (น้ำ - เย็นกระทบปอด): primary symptoms are coughing; asthmatic breathing accompanied by an inability to lay down on one's back; and edema or swelling in the lower extremities. Secondary symptoms include copious amounts of phlegm; stuffiness and fullness in sides of chest; distention and fullness in the lower abdomen; cold pain in the lower back; cold knees; inhibited urination; or chills and fever with body pain and no sweat. Patient typically presents with a thin white and moist (or greasy) tongue coating; and a floating and tight pulse.

อาการหลัก ไอ หายใจลำบากขณนอนราบ มีอาการบวมในส่วนล่างสุดของร่างกาย อาการรอง เสมหหะมาก แน่นหน้าอก แน่นช่องท้องตอนล่าง ปวดเมื่อยบริเวณแผ่นหลัง เข่า ปัสสาวะลำบาก หนาว มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ไม่มีเหงื่อ ลิ้นมีฝ้าขาวบาง ชื้น ชีพจรเต้นลอย แน่น 

ตำรับยาที่ใช้: XQLT  สนใจสั่งซื้อ